Welcome to

TBAA

Thai Boutique Accommodation Trade Association

Welcome to

TBAA

Thai Boutique Accommodation Trade Association

Welcome to

TBAA

Thai Boutique Accommodation Trade Association

Welcome to

TBAA

Thai Boutique Accommodation Trade Association

Welcome to

TBAA

Thai Boutique Accommodation Trade Association

Who is TBAA

การขาดความรู้เรื่องการตลาดหรือการบริหารโรงแรม ส่วนหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จ จึงมองว่าหากรวมกลุ่มให้ความรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะทำให้ธุรกิจประเภทนี้เข้มแข็ง เพื่อวัตถุประสงค์ 3 เรื่องหลักคือ การสร้างเครือข่ายให้ความรู้และความร่วมมือเชิงการตลาดกับเจ้าของโรงแรมขนาดเล็ก, ถ่ายทอดข้อมูลกิจการให้หน่วยงานภาครัฐในการออกกฎหมายกำกับหรือควบคุมกิจการให้เหมาะสม

สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thai Boutique Accommodation Trade Association TBAA) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเเละจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นเครือข่าย ผู้ประกอบการที่พัก หรือ โรงแรมบูติกขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่รวมตัวกัน

What TBAA do

 

• เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมที่พักสไตล์บูติก ให้มีการพัฒนาแนวคิดที่โดดเด่น การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้

• เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการช่วยเหลือกัน ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักบูติก

• เพื่อเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหา และช่วยเจรจาต่อรองกับทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และ องค์กรภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อม ในการพัฒนาการท่องเทียวที่มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน

• เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ต่อยอดธุรกิจ การตลาด การขาย/อี-คอมเมิร์ช และช่องทางพีอาร์ 

• เป็นแกนกลางในการจัดโครงการประกวด Thailand Boutique Awards หรือ TBA เพื่อส่งเสริมความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาโรงแรมอย่างยั่งยืนให้แข่งขันกับสากลได้

 

What's TBAA goal

Character and Storytelling

สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมต้องการพักในที่พักที่มีลักษณะพิเศษของตัวเอง (Character) มีดีไซน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ไม่ชอบพักโรงแรมใหญ่ หรือโรงแรม Chain

Various

ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีProductที่หลากหลายมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวไม่กระจุกในเมืองใหญ่ หรือเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะผู้พักต้องการประสบการณ์แปลกใหม่จากที่พัก ขณะเดียวกันที่พักบูติกขนาดเล็กก็สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือมรดกโลก

Start UP

ส่งเสริมกลุ่ม start up เพราะที่พักบูติกไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล มีห้องพักเพียงไม่กี่ห้องก็สามารถทำที่พักแนวบูติกได้แล้ว ผู้ประกอบการไม่ต้องสร้างอาคารใหม่เสียด้วยซ้ำ แต่ใช้อาคารหรือบ้านพักเก่ามาปรับปรุงทำใหม่ โดยใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรื่องเล่า ให้ประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้มาพัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่พักบูติกจำเป็นต้องลงแรง ลงความคิด ใส่ใจในรายละเอียด และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และต้องมีทิศทางและความรู้ในการบริหารระดับหนึ่ง มิฉะนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้

Our Boutique Members